ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเฉพาะโรค

1. ACS

1.1จำนวนผู้ป่วย ACS เสียชีวิต (ขณะอยู่ในความดูแลของ รพ.มวกเหล็ก)
1.2ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วย ACSได้รับการทำEKG เมื่อมาถึง รพ.(door to EKG)
ค่าเป้าหมาย 10 นาที
1.3ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วย ACSได้รับยา ASA เมื่อมาถึง รพ.(door to Drug)
ค่าเป้าหมาย 15 นาที
1.4ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยACSมาถึง รพ.จนได้รับการส่งต่อ (door to refer)
ค่าเป้าหมาย 30 นาที

2. Stroke

2.1 ร้อยละผู้ป่วยที่เข้าถึงระบบ Stroke Fast Tract
2.2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยStrokeมาถึงรพ.จนได้รับการส่งต่อ(door to refer)
ค่าเป้าหมาย 30 นาที

3. HI

3.1ร้อยละผู้ป่วย Mild Head Injuryได้รับการเฝ้าระวังภาวะ IICP ตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดทั่วไป

1.จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในโรงพยาบาล
2.จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน ER
3.อัตราการตายของทารกแรกเกิด
4.ร้อยละผู้ป่วยRe-visit ภายใน 24 ชม.หลังจำหน่าย
5.ร้อยละผู้ป่วย Re-admit ภายใน 28 วัน
6.ร้อยละของการเกิด Postpartum haemorrhage
7.อัตราการเกิด Birth asphyxia
8.จำนวนการเกิดพลัดตกหกล้ม
9.จำนวนการระบุตัวผิดพลาด ระดับ E-I